ETSEIB - parcials

PREPARA ELS PARCIALS/CONTINUADES AMB SEGURETAT

CURSOS PREPARACIÓ PARCIALS I CONTINUADES

Aquests cursos els oferim just abans dels exàmens parcials del teu grau. Són cursos de poques hores, entre 3 i 15, en els que preparem l'alumne fent la teoria necessària i fent tots els exàmens possibles de convocatòries prèvies.

CURSOS PARCIALS - 1r

ÀLGEBRA

CÀLCUL I

MECÀNICA FON

QUÍMICA I

QUÍMICA II

GEOMETRIA

CÀLCUL II

TERMO FON

2LL FONAMENTS INFO

3LL FONAMENTS INFO

CONTINUADA QUÍMICA I

CURSOS PARCIALS - 2on

MET NUMÈRICS

ELECTROMAG

INFO II

MATERIALS

ESTADÍSTICA

DIN. SISTEMES

CURSOS PARCIALS - 3r/4rt

MEC. MEDIS CONTINUS

TEC. MEDI AMBIENT

ELECTROTÈCNIA

TEC. SELECCIÓ MATERIALS

TERMO 2

RESIST. MATERIALS

MEC. FLUIDS

TERMOTÈCNIA

2P ELECTRÒNICA

CONTROL


ETSEIB , GTIAE , HORARIS PARCIALS , LLIURAMENT EXPRE, SEGON LLIURAMENT, CALCUL 1 , CÀLCUL 1 , CALCULO 1 , CÁLCULO 1 , CALCUL I , CÀLCUL I , CALCULO I , CÁLCULO I , ALGEBRA , ÀLGEBRA , ÁLGEBRA , MECANICA , MECÁNICA , MECÀNICA , FONAMENTAL, FUNDAMENTAL , QUÍMICA 1 , QUIMICA 1 , QUÍMICA I , QUIMICA I , INFO , INFORMÀTICA , INFORMÁTICA , FONAMENTS , FUNDAMENTOS , CALCUL 2 , CÀLCUL 2 , CALCULO 2 , CÁLCULO 2 , CALCUL II , CÀLCUL II , CALCULO II , CÁLCULO II , GEOMETRÍA , GEOMETRIA , TERMO , TERMODINÀMICA , TERMODINÁMICA , FISICA 2, FISICA II , FÍSICA II , FÍSICA 2 , QUÍMICA 2 , QUIMICA 2 , QUÍMICA II , QUIMICA II , EXPRESIÓ GRÀFICA , EXPRESIO GRAFICA , EXPRESION GRAFICA, EXPRESIÓN GRÁFICA, MECÀNICA 2, MECÀNICA II, MECANICA 2, MECANICA II, ELECTROMAG , ELETROMAGNETISME , ELETROMAGNETISMO, EDOS , ECUACIONS DIFERENCIALS, ECUACIONES DIFERENCIALES , DINÀMICA SISTEMES, DINAMICA SISTEMES , DINAMICA SISTEMAS , TMM , TEORIA MÀQUINES, TEORÍA MÀQUINES , ELECTROTEC , ELECTROTÉCNIA , ELECTROTÈCNIA , MEDIS CONTUNIS, MEDIOS CONTINUOS, RESISTENCIA MATERIALS, RESISTENCIA MATERIALES , ELÈCTRONICA , ELECTRONICA, OPTISIM, FLUIDS , FLUIDOS , MATERIALS, MATERIALES, ESTDISTICA, ESTADÍSTICA , MÉTODOS NUMÉRICOS, METODOS NUMERICOS, MÈTODES NUMÈRICS, METODES NUMERICS, TECNICA SEL.LECCIÓ, TSM , TECNOLOGÍA SELECCIÓN, TECNOLOGIA SELECCION, CONTROL